LISTAN MED MAT JAG UNDVIKER – SVAR PÅ VARFÖR

IMG_5614

 

Hej! Du är verkligen en sann inspirationskälla!

Skulle vara kul om du ville svara här i kommentarerna eller göra ett inlägg med motivering till varför du helt avstår från att äta de saker du listat upp under den rubriken. Är väldigt nyfiken då jag t.ex. inte kunde tänka mig att salami skulle finnas med där.

Hoppas på svar! Kram

TIDIGARE INLÄGG

Egentligen undviker jag ingenting 100%. Jag äter godis, chips och fika ibland också för att det är mysigt och trevligt. Skillnaden är att jag äter bra mat 95% av mina måltider och jag tränar 5-7 dagar i veckan så chansen att jag går upp i vikt utav det eller att min träning blir förstörd är i princip noll. Samma gäller för er som nyss har börjat träna, försök att alltid välja det nyttigaste alternativet och “unna” dig ibland med mat du undviker för att stilla begäret, på sikt så funkar det jätte bra (för mig) eftersom det inte blir något förbud.

Men iallafall så kan det vara roligt att veta vad exakt jag försöker äta lite utav och vad jag tycker är ett nyttigare alternativ:

* Godis, fika och chips
Alternativ: Sockerfria proteinbars, chokladbollar eller choklad mousse på casein, grönsaker att dippa eller egengjorda potatisskivor i ugnen (recept kommer på det)
* Feta mejeriprodukter till exempel: Creme fraiche, billig hushållsost, margarin 
Alternativ: Kvarg, lätt creme fraiche, gräddfil, smör på rapsolja. Högkvalitativa ostar innehåller ofta mycket aminosyror och mer protein. Till exempel fetaost gjord på getmjölk, parmesan eller halloumi är bra ostar.
* Fett kött/fläsk till exempel karre, entrecote, bacon eller fläsk
Alternativ: Fläskfile, ytterfläskfile, kyckling (utan skinn), kalkon, skinka, lövbiff eller rostbiff.

* Vitt bröd
Alternativ: Knäckebröd, finn crisp, riskakor eller baka eget havrebröd (recept kommer )
Jag äter bara vitt bröd i samband med träning OM jag äter det. Eftersom det innehåller högt GI och ger snabb energi.

* Mat jag undviker helt
– Friterad mat
– Billig korv och billiga köttbullar
– Salami/ medvurst
– Färdiga dressingar och majonnäs

SVAR PÅ VARFÖR JAG UNDVIKER ELLER ÄTER MINDRE AV DESSA LIVSMEDEL:


Det finns ingenting som säger att just du eller jag kommer få bättre eller sämre resultat om du undviker tex salami, godis eller bacon. Beroende på vad ditt mål är och hur din diet ser ut i dagsläget så behöver det inte alltid vara en nackdel att äta något av de ovanstående. Personen som räknar kalorier och vill kunna äta mer mängd mat ska hellre välja det kalorisnålaste alternativet och då är det mer kalorier och onyttigt fett i salami som gör att vanlig skinka eller kalkon är ett bättre alternativ, medans den som vill gå upp i vikt eller den som äter efter LCHF spelar det ingen roll. Förstår du hur jag tänker? Varför jag har listat upp dessa livsmedel är för att jag tycker det ger onödigt mycket mer kalorier än vad det ger kroppen näring och eftersom man kan äta liknande mat som ger bättre näring och mindre kalorier så tillfredsställer det ändå mitt begär att välja till exempel rökt skinka över bacon.

När du nämner just salami/medvurst/korv så finns det såklart bättre och sämre kvalitet och eftersom jag arbetar med delikatesser dagligen så är det stor skillnad. Det behöver inte vara “dålig mat” men jag föredrar ändå rena livsmedel då jag vet att maten inte är överbehandlad och tillagad med onödiga tillsatser.

Den här videon skrämde mig lite när jag fick se hur varmkorvar är gjorda.

 

Translate:

Hey! You really are a true inspiration!

Would be fun if you wanted to meet here in the comments or make a post with reasons why you completely refrain from eating the things you listed under that heading. Is very curious when I eg could not imagine that the salami would be present there.

Hope for answers! Cream

PREVIOUS POSTS

Actually, I avoid anything 100%. I eat sweets, crisps and snack times also because it is cozy and nice. The difference is that I eat good food 95% of my meals, and I work out 5-7 days a week, so the chance of going up in weight out of it, or that my training is destroyed is basically zero. The same applies for those who have just started working out, always try to choose the healthiest option and ‘treat’ yourself sometimes with food to avoid to satisfy the desire, in the long term so it works really well (for me) as there will be no ban.

But anyway, it might be nice to know what exactly I try to eat a little of and what I think is a healthier alternative:

* Candy, snacks and chips
Options: Sugar-free protein bars, chocolate balls or chocolate mousse on casein, vegetables to dip or self-made potato slices in the oven (recipe comes on it)
* Fat dairy products such as: Creme fraiche, cheap Hushållsost, margarine
Options: Cottage cheese, light sour cream, sour cream, butter, rapeseed oil. High-quality cheeses often contain much more protein and amino acids. For example, feta cheese made from goat’s milk, parmesan or halloumi cheese is good.
* Fat meat / pork, for example, Karre, rib, bacon or pork
Options: pork, outer pork, chicken (without the skin), turkey, ham, minute steak or roast beef.

* White bread
Options: crispbread, Finn Crisp, rice cakes or bake own corn bread (recipe coming)
I eat only white bread during training if I eat it. Since it contains high GI foods, providing quick energy.

* Food I avoid completely
– Deep-fried food
– Inexpensive and cheap sausage meatballs
– Salami / salami
– Ready-made dressings and mayonnaise

Answers to why I avoid or eat less of these foods:
There is nothing to say that you are right or I will get better or worse results if you avoid such as salami, candy or bacon. Depending on what your goals are and what your diet looks in the current situation it need not always be a disadvantage to eat any of the above. The person who counts calories and want to eat more amount of food should rather choose the calorie-efficient option, and then it is more calories and unhealthy fats in the salami that allows ordinary ham or turkey is a better option, while those who want to gain weight, or the after eating LCHF it does not matter. Do you understand what I’m thinking? Why I’ve listed these foods is because I think it gives undue lot more calories than it provides the body with nutrients and because you can eat similar foods for better nutrition and less calories so satisfying it is still my desire to choose such as cured ham of bacon.

When you mention the right salami / salami / sausage, there are of course better and worse quality, and because I work with delicacies daily so there is a big difference. It need not be “bad food” but I still prefer pure food when I know the food is over processed and cooked with unnecessary additives.

This video scared me a little when I saw how hot dogs are made.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “LISTAN MED MAT JAG UNDVIKER – SVAR PÅ VARFÖR”